Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi kymmenen jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on 2 vuotta. Vuosittain erovuorossa on puolet hallituksen jäsenistä.

Hallitus on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintää puolet muista jäsenistä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai sihteeri kukin erikseen.


Tehtävät


Hallituksen tehtävänä on erityisesti
 1. toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti;
 2. olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti;
 3. suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa sen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti;
 4. vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat toimikunnat, valiokunnat, jaostot ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä hallitukselle
  vastuullisia tehtäviä;
 5. vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta;
 6. vastata jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista
  velvoitteista;
 7. nimetä edustajat Suomen Metsästäjäliiton Lapin piiri ry:n kokouksiin, ellei seuran talvikokous ole asiasta jo päättänyt;
 8. vastata seuran kokousten antamista velvoitteista;
 9. pitää seuran jäsenluetteloa;
 10. hoitaa huolellisesti seuran taloutta ja omaisuutta;
 11. hoitaa seuran tiedotustoimintaa;
 12. valita sekä tarvittaessa erottaa seuran toimihenkilöt;
 13. päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä tehdä sityksiä muista huomionosoituksista;
 14. tehdä metsästysvuokra- ja muut metsästys- ja kalastusalueiden käyttöä koskevat opimukset sekä
 15. päättää seuran sisäisistä kurinpitotoimista seuran sääntöjen 7§ 7) kohdan mukaisesti
 16. ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.