Toimintasuunnitelma kaudelle 2013


Hallitus perustaa tarvittavat toimikunnat ja valitsee niille vetäjät. Toimikuntien vetäjät yhteistyössä hallituksen kanssa laativat tarvittavat toimikuntien toimintasuunnitelmat aikatauluineen. Naistoimikunnan toimintaan osallistuminen ei edellytä seuran jäsenyyttä.

Toimikuntien vetäjät vastaavat oman toimikuntansa toiminnan toteuttamisesta ja toiminnan tiedottamisesta (Lapin Kansan seuratoimintapalsta, seuran internet-sivut).

Metsästys


Toiminnassa pyritään hyvään yhteistyöhön naapuriseurojen kanssa alueidemme valvonnan sekä riistakantojen kestävän verotuksen suhteen. Jokaisen seuran alueella metsästävän jäsenen on maksettava metsästysmaksu. Maksu oikeuttaa metsästämään yhdistyksen vuokramailla kullakin alueella voimassa olevien vuokrasopimusehtojen mukaan, kuitenkin huomioiden mitä yhdistyksen säännöissä on sanottu metsästysoikeudesta. Metsästykseen liittyvistä rajoituksista päätetään ja tiedotetaan ennen metsästyskauden alkua pidettävässä kesäkokouksessa.

Riistanhoitotöinä rakennetaan riistapeltoja, viedään metsään nuolukiviä sekä toimitaan aktiivisesti pienpetopyynnin saralla. Toimikauden aikana järjestetään tarvittava määrä riistanhoitoon liittyviä talkoita. Pienpetopyytäjät palkitaan rahapalkinnolla. Palkinnon jakoperusteesta päättää hallitus.

Hirvikoeammuntoja järjestetään Rhy:n myöntämä määrä.

Metsästyksenjohtaja hoitaa vuosikokouksen valtuuttamana edustajana seuran hirvilupa-asioita Rhy:n ja yhteisluvan kokouksissa. Seuran hirvijahtiin pääsee jokainen seuran jäsen, joka on ennen lupien anomusvaihetta suorittanut metsästysmaksun sekä RHY:n hyväksymän ampumakokeen ja täyttänyt 15 vuotta. Lisäksi hirviporukan jäsenen tulee suorittaa vuosikokouksen päätöksen mukainen ammunnanharjoittelu ennen hirvijahtia. Lisätietoa löytyy tästä linkistä.

Metsästyksenjohtajalla on hallituksen valtuuttamana oikeus edelliseen kohtaan poiketen hyväksyä ensikertaa mukaan tulevia henkilöitä anomusvaiheen jälkeenkin. Hirvenlihan jako-osuuksista päätetään hirvipalaverissa ennen jahtia ja jakoperusteet tiedotetaan ja kirjataan ylös hallituksen kokouksessa.

Hirvenmetsästyksen yhteydessä järjestetään mahdollisuuksien mukaan vierasjahteja seuran varainhankinnaksi. Hallitus päättää vierasjahtien järjestämisestä. Vierasjahtien käytännön järjestelyistä vastaa yhdistyksen hirviseurue metsästyksenjohtajan johdolla.

Hirvijahdin aikana toimitalo on varattu hirvijahtiin osallistuvien käyttöön. Hirvijahtiin osallistuvilla on mahdollisuus yöpyä toimitalolla.

Muutoin hirvenmetsästyksessä noudatetaan hyväksyttyä hirvenmetsästyssääntöä, joka hyväksytään vuosittain kesäkokouksessa. Hirvenmetsästyssääntö on voimassa kesäkokousvälin.

Kalastus


Jokaisen jäsenen, joka käyttää seuran kalastukseen liittyviä palveluja sekä kalastukseen osoitettuja alueita ja tiloja, tulee suorittaa kalastuskäyttömaksu. Maksu oikeuttaa verkkopyyntiin Iso Toramojärvellä. Jokaisen kalastajan on merkittävä saamansa saalis venevalkamassa olevaan saalispäiväkirjaan.

Iso Toramon kämppien huolto- ja korjaustöitä tehdään tarvittaessa. Kalastuksen istutus- ja hoitotoimenpiteistä päättää hallitus kalastustoimikunnan vetäjän esityksen kuultuaan. Siikaistutuksia pyritään tekemään aiempien vuosien tapaan (n.2500 kpl) ja taimenistutuksia noin 300-500 kpl.

Muu toiminta


Toimitalon käyttö-, vuokraus- ja ylläpito tullaan säilyttämään entiseen malliin. Kilpailutoimintaa järjestetään mm. hiihdon, jäsentenvälisten pilkkikilpailun, uistattelun sekä ammunnan saralla. Kilpailujen palkitsemiset päättää hallitus. Leiri-, retki-, kenneltoimintaa sekä muuta viriketoimintaa järjestetään tarpeen ja toivomusten mukaan.

1.2.2013 Hallitus